Документи-2017

Документи-2017

1.Правилник за дейността на училището

2.Правилник за вътрешния трудов ред

3.Правилник за безопасни условия на възпитание,обучение и труд

4.Годишен план на училището

5.Стратегия за развитие на училището

6.Етичен кодекс на училищната общност

7.Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

 


Архив

Файл
Правилник за дейността на училището

Актуализация на Правилника за дейността на училището,въведена след обнародването на Наредбата за приобщаващото образование-27.10.2017 г Чл.75 ал.1.т.2 до 3 дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител т.3 до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя,в което подробно се описват причините за отсъствието. ал.2 се променя: Заявлението по ал.1 ,т.2 се подава преди отсъствието на ученика ,а ако това е невъзможно,родителят уведомява класния ръководител по телефона и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането си в училище. Добавя се ал.3: В случай че заявлението по т.3 не може да се подаде преди отсъствието на ученика,родителят уведомява за това класния родител в телефонен разговор и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането си в училище.Директорът въз основа на заявлението взема решението дали отсъствията на ученика са по уважителни причини. Чл.76 ал.2.Закъснение до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение с повече от 20 минути като цяло отсъствие.