За нас

За нас
 • Визия
 • Утвърждаване на Основно училище “Свети Климент” като приобщаващо училище, което въвлича в дейността си както училищната общност – родители, ученици, учители, така и местната общност – гражданство, медии и други.
 • Изграждане на позитивна атмосфера в училище чрез развиване на творческия потенциал на всяко дете и осигуряване на възможност за изява.
 • Прилагане на многообразие от подходи и форми на педагогическо взаимодействие от висококвалифицирани специалисти, които следват индивидуалните потребности на учениците.
 • Обособяване на училището като зона, свободна от агресивни прояви.
 • Създаване на модерна материално-техническа база за осъществяване на високотехнологично обучение и постигане на оптимални резултати в образователно-възпитателния процес.
 • Ценности
 • Професионализъм
 • Отговорност
 • Дисциплинираност
 • Справедливост
 • Толерантност
 • Приятелство